Mavi Dünya Okulları Logosu
 • +90 224 244 44 44
 • Atatürk Köşesi
 • DUYURULAR
 • MAGİSTUM
 • YEMEK LİSTESİ
 • 16.Yıl Başlat Durdur
 1. T.C. Anayasasının 20’nci Maddesine dayanarak hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 2. Öncelikle Mavi Dünya Okulları olarak kişisel verilerin güvenliği konusunda azami hassasiyeti ve dikkati gösterdiğimizi bilmenizi isteriz.
 3. Bu kapsamda siz değerli velilerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve Kurumumuzla ilişkisi olan tüm kişilere ait kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
 4. Kişisel verileriniz müteakip maddelerde açıklandığı şekilde ve sizlerin vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenmektedir.
 5. Hem Anayasanın hem de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amir hükümlerine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.
 6. Bu bilgilendirme metni; sizleri bu konuda bilgilendirmek, Kanunda öngörülen çerçevede ve sizlerin açık rızasını almak suretiyle kişisel verilerinizin işlenmesini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 7. Bu Kanuna göre Kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Yine Kanun gereği Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak kişisel verileri işleyen personelimiz “Veri İşleyen” olarak tanımlanmaktadır.
 8. Kişisel verileriniz; sizler için daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak, öğrenci işlemlerini yürütmek, okullarımızın, bütün departman ve birimlerimizin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerini sağlamak, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirleri almak, istatistiki sonuçlar çıkarmak, araştırma ve planlama yapmak, eğitim faaliyetlerini geliştirmek, akademik ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve diğer benzer amaçlarla, Kanunun 5. ve 6’nci Maddelerinde açıklanan kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecek ve gerektiğinde kullanılacaktır.
 9. Mavi Dünya Okulları, Kanunun 12’ nci Maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yine hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin uygun şekilde muhafazasını sağlamak için güvenlik kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almış olup bundan sonra da almaya devam edecektir.
 10. Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla; Kanunun 4’ üncü Maddesinde zikredildiği üzere, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve güncel olma, açık ve meşru amaçlar için işlenme vb. ilkelere uyulmaktadır.
 11. Kişilerin sağlığı ile ilgili veriler “özel nitelikli kişisel verilerdir”. Söz konusu Kanunun 6’ nci Maddesine göre; sağlıkla ilgili kişisel veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca “Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır” ilkesine uyulacaktır.
 12. Kişisel veriler; yukarıda 8’inci maddede belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla veli, öğrenci, mezun, kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, Milli Eğitim Bakanlığı birimleri başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9’uncu Maddelerinde gösterilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 13. Kurumumuzla olan ilişkilerinize bağlı olarak kişisel verileriniz değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuzun okulları, departman ve birimleri, mezunlar derneği, internet sitesi, sosyal medya uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

  Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6’ncı Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, yukarıda ifade edilen amaçlarla işlenebilecek ve Kanunun 8. ve 9’uncu Maddelerinde gösterilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Ayrıca Kurumumuzun hizmetlerinden faydalanmak maksadıyla, internet sitemizi kullandığınızda, Kurumumuzda düzenlenen çeşitli organizasyonlara katıldığınızda, ziyaret amaçlı da olsa kurumumuzu veya okullarımızı ziyaret ettiğinizde güvenlik amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 14. Kişilerin; Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci Maddesinde Belirtilen Hakları:

  Kişisel verilerin korunması kanunun 11’ inci Maddesi gereği kişisel veri sahibi olarak Kurumumuza başvurarak, aşağıda sıralanan hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen şahıslar;
  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıdaki e ve f fıkraları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 15. Kişisel Verilerle İlgili Başvurular ve Yapılacak İşlem:
  1. Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak amacıyla, talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile bize iletebilirsiniz. Talebinizin yer aldığı ıslak imzalı dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir veya aşağıda yer alan kurum adresimize iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz.
  2. Kurumumuz talebinizin niteliğine göre başvurunuzu en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Mavi Dünya’dan Haberler

NELER OLUYOR? TÜM HABERLER

eTwinning "Derslerden Ne Haber?"

Lise öğrencilerinin müfredattakiders ve konuları eş zamanlı çalışıp 5N 1K haber kurallarına uygun olarak haber sunmaları, sundukları haberleri E- twinning logolu kendi oluşturdukları gazetede yayimlam

DEVAMI
eTwinning

Ön Kayıt Başvurusu

Mavi Dünya Ailesine katılmak için buraya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.